Правила на играта

Долуописаните правила са задължителни
за сървъра www.sofiawars.com

Ако не разбирате някой от пунктовете в правилата или Героят ви е блокиран, моля
свържете се с администрацията на играта за разяснения.
Всички въпроси, свързани с героите, се решават само от собствениците на акаунтите.

1.Мултиакаунтинг

1.1 Мултиакаунтингът представлява регистрацията на повече от един акаунт от един играч. Това е строго забранено и се наказва с блокирането на всички акаунти без предупреждение. Наказанията за нарушаването на това правило се прилагат независимо дали акаунтите са нулеви или развити.

1.2. Игра от едно IP.
—Забранява се провеждането на боеве между играчи с едно IP.
—Забранява се изпращане на подаръци между играчи с едно IP (важи само за подаръци, които носят бонуси на играча (повишават игровите му показатели))
—Забранява се "Наглеждането на акаунти"

Наказание: Блокиране на акаунтите.

1.3. Наглеждане на акаунти.

За "Наглеждане на акаунти" се счита влизане в чужд акаунт от лице, притежаващо свой акаунт в www.sofiawars.com или лице, което няма такъв, независимо от времетраенето и причините за това. ВСЕКИ логин и ВСЯКО IP, сесия и текуща информация от браузъра (чието записване не противоречи на изискванията на закона) подлежат на записване.

Наказание: Блокиране на всички акаунти за неопределен период от време.

2. Наливане.

2.1. Забранено е използването на герои с цел повишаване на ресурсите и/или други показатели на други герои.

Наказание: Блокиране на всички акаунти на виновния играч.

Забранено е използването на герои за повишаване на ресурсите и/или други показатели на бандата..

Наказание: Блокиране на лидера на бандата за определен период от време, блокиране на виновния играч завинаги. При нарушения в големи размери – разформиране на бандата.

3. Притежание на герой.

С един герой може да играе само един човек. Отдаването на герой временно или за постоянно е забранено.

Наказание: Блокиране на всички акаунти за неопределен период от време.

4. Използване на бъгове и пробиви в системата на играта.

4.1.Забранено е изпозването на бъгове с цел получаване на лична изгода..

4.2. Забранено е използването на бъгове, причиняващи вреда на играта или на другите играчи..

4.3. Забранено е разпространение на информация за бъгове на други играчи чрез канали на играта (чат, форум, лични съобщения)

Наказания: В зависимост от тежестта на нарушението от 1 седмица затвор до блокиране на акаунта завинаги без право на възстановяване.

Забележка: При откриване на критически бъг и незабавното му съобщаване на администрацията се дават бонуси с игрови ресурси.

5. Използване на скриптове

5.1. Забранява се неупълномощено въздействие на сървъра и/или на кода на играта. За упълномощени въздействия се смятат одобрените от администрацията плъгини/add-ons, които се инсталират на браузъра на играч и модифицират външния вид, информацията, действията и др. без вмешателство в игровия процес.

5.2. Забранява се създаването и използването на ботове или други автоматизирани (полуавтоматизирани) програми с цел извършване на каквито и да е действия, насочени към героя на потребителя или на други герои, като например наливане, повишаване на показателите на герой, а също така действия насочени към чата на играта.

5.3. При съмнения за използване на ботове се изпращат административни съобщения от модератор или администратор, на които играчът е длъжен да отговори незабавно. Ако играчът продължава да извършва действия в играта без отговор, той се счита за бот.

Ако системата засече използването на бот, то на играчът няма да му бъдат изпращани съобщения и ще бъде наказан без предупреждение.

5.4.При изпращане на многобройни заявки към сървъра се приема, че играчът използва непозволени програми, без които не би могъл да направи подобни заявки и ще бъде наказан без предупреждение.

Наказание: От затвор за неопределен период от време до блокиране на акаунта на нарушителя с право на възстановяване съгласно допълнителните услуги.

6. Измами

6.1. Сдобиването с платените игрови услуги, игрови предмети, валута и други ценносити от системата за електрони плащания чрез измами е строго забранено.

Наказание: От затвор за неопределен период от време до блокиране на акаунта на нарушителя с право на възстановяване съгласно допълнителните услуги.

6.2. Забранено е масовото гонене на играчи от бандата с цел облагодетелстване от натрупаните в склада на бандата награди/ресурси .

Наказание: Затвор за неопределен период от време за виновните играчи. Отнемане на всички натрупани награди/ресурси в бандата.

7. Кражба на акаунти

В случай на изчезване на игрово имущество по нерегламентиран начин (проникване в акунта) или чрез измама (или злоупотреба с доверието на притежателя на акаунта) открадното имущество не се възстановява.

Наказание: Блокиране на акаунта на нарушителя завинаги без право на възстановяване.

8. Съдържание

Правилата за въвеждане на каквато и да е потребителска информация са публикувани в правилата за общуване.

9. Търговия с герои.

Забранява се продажба и покупка на игрови акаунти в рамките на играта, форума или чата. Към търговията с герои се причислява и обява за безвъзмездно прехвърляне на герой.

Наказание: Блокиране на форумния и игровия акаунт.

10. Услуги.

Забраняват търговия с игрови предмети и ресурси за реални пари, а също така и реклама на подобна търговия. Забранява се всяка търговска реклама.

Наказание: Блокиране на акаунта на нарушителя завинаги без право на възстановяване.

11. Административни акаунти.

Забранено е играчите да кръщават героите си с думи свързани с "Admin" или "Аdministration". Играчи с имена, които се сметнат за некоректни ще им бъде сменено името.

Админските акаунти са административни акаунти и се използват за административни цели. Те не се броят за нормални герои и поради тази причина имат различен аватар.

12. Лична информация.

12.1. Забранява се разпространяването в играта или форума на чужди лични данни без изричното писмено съгласие на съответното лице.

12.2. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Наказание: Затвор и забрана за писане на лични съобщения за неопределен период от време.

13. Лична кореспонденция.

13.1. Забранява се разпространяването на личната кореспонденция без изричното писмено сигласие на съответното лице, с което е проведена. Под лична кореспонденция се разбират личните съобщения във форума, играта и чата.

13.2. Споделяне на административна кореспонденция.

— Публичното споделяне на кореспонденция между Администратор и играч проведена в Съпорта на играта или на Лични съобщения между Администратора и играча в играта и/или форума, ще доведе до наказание както на прекия участник така и на този, който споделя информацията.
— За публично споделяне се смята също публикуването на тази информация във форуми, блогове, както и апликации за бърза кореспонденция като Скайп, MSN Месънджър, Yahoo Месинджър, ICQ и прочее.
— Единствено след позволението на Администратор, прекият участник може да сподели част от информацията стига тя да не е в разрез с тези правила, както и с Условията и Правилата за ползване на фирмата.
— Администратора си запазва правото да споделя подобна кореспонденция пред останалите играчи, ако тя е необоходима за доказване вината на прекият участник или трети лица в неправомерни действия водещи до проблемни ситуации във форума и/или играта.

Наказание: Затвор и забрана за писане на лични съобщения за неопределен период от време.

При нарушаване на Правилата на играта или Общите условия за ползване, на играча може да му бъде ограничен достъпът до играта или възможността да използва Premium-Features. В този случай пропуснатите ползи от Premium-Features не се възстановяват.

В случаи на нарушение на правилата от точка 1 до точка 3, Администрацията, има правото, по своя преценка, да освободи определен герой, като му бъде отнето до 20% от базовите му показатели .

В отделни случаи, Администрацията, има право да предприема различни от описаните наказания по отношение на нарушителите, с цел да се поддържа комфорта на играта за останалите участници в игровия проект.